Podmienky a vylúčenia

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Definície
 3. Typ a rozsah elektronických služieb
 4. Podmienky poskytovania a uzatvárania zmlúv o poskytovaní elektronických služieb
 5. Podmienky ukončenia zmlúv o poskytovaní elektronických služieb
 6. Postup podávania sťažností
 7. Duševné vlastníctvo
 8. Záverečné ustanovenia
 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
  1. Webová lokalita pôsobí v súlade s podmienkami týchto pravidiel.
  2. Tieto zásady stanovujú typy a rozsah služieb poskytovaných elektronicky prostredníctvom webovej stránky. , pravidlá platné pre poskytovanie týchto služieb, podmienky uzatvárania a ukončovania dohôd o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami a postup pri podávaní sťažností.
  3. Všetci používatelia služieb musia pri používaní elektronických služieb stránky. , musí dodržiavať ustanovenia týchto pravidiel.
  4. Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto pravidlá, sa uplatňujú tieto ustanovenia
   1. Zákon z 18. júla 2002 o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami (bod 1204 Úradného vestníka č. 144 v znení neskorších predpisov),
   2. Zákon o právach spotrebiteľov z 30. mája 2014 (Zbierka zákonov 2014, č. 827),
   3. Zákon z 23. apríla 1964 o občianskom zákonníku (č. 16, položka 93 Zbierky zákonov v znení neskorších predpisov) a ďalšie príslušné ustanovenia poľského práva.
 2. DEFINÍCIE
  1. KONTAKTNÝ FORMULÁR – formulár dostupný na webovej stránke. Umožňuje používateľovi služby kontaktovať priamo poskytovateľa služby.
  2. PRAVIDLÁ – tieto pravidlá webovej stránky.
  3. POSKYTOVATEĽ SLUŽIEB – Contentation sp. z o.o., sídlo: Avenue Piastów 22, 71-064 Štetín, adresa na doručovanie: ako je uvedené vyššie, zapísaná v registri podnikateľov na hospodárskom oddelení Okresného súdu Štetín-Centrum XIII, KRS 0000871922, NIP: 8522668617, REGON: 387628543, základné imanie: 50 000 PLN,
  4. e-mailová adresa: [email protected].
  5. UŽÍVATEĽ – fyzická osoba, právnická osoba alebo subjekt bez právnej subjektivity, ktorý má právnu subjektivitu priznanú zákonom a používa Elektronickú službu.
  6. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA – služba, ktorú Poskytovateľ služieb poskytuje Zákazníkovi elektronicky prostredníctvom Webovej stránky.
  7. NEWSLETTER – elektronická služba, ktorá umožňuje zákazníkovi prihlásiť sa na odber a bezplatne dostávať informácie od poskytovateľa služieb na e-mailovú adresu poskytnutú zákazníkom.
 3. TYP A ROZSAH ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB
  1. Poskytovateľ služieb umožňuje prostredníctvom webovej stránky využívať elektronické služby, ako sú:
   1. Použite kontaktný formulár,
   2. Používanie informačného bulletinu,
  2. Poskytovanie elektronických služieb príjemcom služby podlieha podmienkam stanoveným v pravidlách.
 4. PODMIENKY UDEĽOVANIA A UZATVÁRANIA ZMLÚV O POSKYTOVANÍ ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB
  1. Poskytovanie elektronických služieb uvedených v kapitole III bode III. tejto kapitoly 1 poskytovateľom služieb je bezplatné.
  2. Obdobie, na ktoré bola zmluva uzatvorená:
   1. Zmluva o poskytovaní elektronických služieb, ktorá spočíva v možnosti odoslať správu prostredníctvom kontaktného formulára, sa uzatvára na dobu určitú a zaniká odoslaním správy alebo ukončením odosielania zo strany zákazníka.
   2. Zmluva o poskytovaní elektronických služieb spočívajúcich v používaní newslettera sa uzatvára na dobu neurčitú.
  3. Technické požiadavky na interakciu s informačným a komunikačným systémom používaným poskytovateľom služieb:
   1. počítač s prístupom na internet,
   2. e-mailový prístup,
   3. webový prehliadač,
   4. Povoľte súbory cookie a Javascript vo svojom prehliadači.
  4. Príjemca musí používať webovú lokalitu zákonným a morálnym spôsobom, rešpektujúc osobné vlastníctvo a práva duševného vlastníctva tretích strán.
  5. Zákazník je povinný poskytnúť vecné informácie.
  6. Príjemca nesmie poskytovať nezákonný obsah.
 5. PODMIENKY UKONČENIA ZMLÚV O POSKYTOVANÍ ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB
  1. Ukončenie zmluvy o poskytovaní elektronických služieb:
   1. Zmluvy o poskytovaní elektronických služieb (napr. používanie informačného bulletinu), či už nepretržité alebo na dobu neurčitú, možno vypovedať.
   2. Príjemca služby môže zmluvu vypovedať s okamžitou platnosťou a bez udania dôvodu zaslaním príslušnej výpovede na adresu [email protected].
   3. Poskytovateľ služieb môže vypovedať zmluvu o poskytovaní elektronických služieb na dobu neurčitú a nepretržite v prípade, že zákazník porušuje všeobecné podmienky, najmä ak je obsah porušujúcej povahy poskytnutý po neúspešnej predchádzajúcej výzve na ukončenie porušovania, pričom určí primeranú lehotu. V takom prípade sa zmluva ukončí 7 dní po predložení oznámenia o úmysle ukončiť zmluvu (výpovedná lehota).
   4. Výpoveď bude mať za následok ukončenie právneho vzťahu do budúcnosti.
  2. Poskytovateľ služieb a zákazník môžu kedykoľvek ukončiť zmluvu o poskytovaní elektronických služieb na základe vzájomnej dohody.
 6. PANASZELJÁRÁRÁS
  1. Sťažnosti týkajúce sa elektronických služieb poskytovaných poskytovateľom služieb:
   1. Sťažnosti týkajúce sa elektronických služieb poskytovaných prostredníctvom webovej stránky môže zákazník zasielať na túto e-mailovú adresu: [email protected].
   2. V uvedenej e-mailovej správe uveďte čo najviac informácií a okolností o predmete sťažnosti, najmä druh a dátum nezrovnalosti a kontaktné údaje. Poskytnuté informácie výrazne uľahčia a urýchlia vybavenie sťažnosti poskytovateľom služieb.
   3. Poskytovateľ služieb vybaví sťažnosti bezodkladne, najneskôr však do 14 dní.
   4. Odpoveď poskytovateľa služieb na sťažnosť sa zašle na e-mailovú adresu zákazníka uvedenú v sťažnosti alebo iným spôsobom, ktorý zákazník uvedie.
 7. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
  1. Všetok obsah uverejnený na webovej stránke sú chránené autorským právom a sú majetkom POSKYTOVATEĽA POSKYTOVATEĽ nesie plnú zodpovednosť za všetky škody, ktoré POSKYTOVATEĽOVI vzniknú v dôsledku používania akéhokoľvek obsahu na Stránke , bez súhlasu poskytovateľa služieb.
  2. Akékoľvek použitie akýchkoľvek prvkov a obsahu stránky kýmkoľvek bez výslovného písomného súhlasu poskytovateľa služieb. predstavuje porušenie autorských práv poskytovateľa služieb a bude mať za následok občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť.
 8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  1. Zmluvy uzatvorené prostredníctvom webovej stránky sa uzatvárajú v súlade s poľským právom.
  2. Ak je niektorá časť pravidiel v rozpore s platným právom, namiesto ustanovenia pravidiel, ktoré je predmetom námietky, sa použijú príslušné ustanovenia poľského práva.